Hệ thống chất lượng ISO 9001

Có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ luôn duy trì và phát triển một hệ thống quản lý hướng tới khách hàng, đảm bảo sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tiến độ và giải quyết tốt, kịp thời các khiếu nại của khách hàng, cụ thể:
1.    Sử dụng hệ thống quản lý chất lượng lấy khách hàng làm trọng tâm – ISO 9001-2015.
2.   Có bộ phận kiểm soát chất lượng độc lập với các bộ phận sản xuất kinh doanh, đảm bảo giảm thiểu lỗi, có biện pháp phòng ngừa và khắc phục kịp thời.