Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và Ban KS của HECO nhiệm kỳ 2012-2016