Thay đổi nhân sự chủ chốt - Phó giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ trân trọng thông báo về thay đổi Phó giám đốc Công ty như sau: - Ông Lê Huy Thắng, Trưởng phòng Kỹ thuật được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty; kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật kể từ ngày 01/5/2013. Nội dung cụ thể của công văn như sau:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP TVTK Đường bộ phiên họp lần thứ 3 / Năm 2013:

Quyết định Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty của Hội đông quản trị Công ty CP TVTK Đường bộ: