Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

HÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ, 1. Thời gian: Khai mạc 08h00' thứ 7, ngày 24/03/2018 2. Địa điểm: Tầng 2, Nhà Văn hóa - thể thao của Tổng công ty TVTK GTVT -CTCP, số 278, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. Toàn bộ nội dung thông báo mời họp như sau:
H
 


                                                                     
 

                                                                                 
                      
Tải thông báo mời họp cổ đông thường niên năm 2018

TẢI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018