Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều Lệ

Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ nội dung cụ thể như sau:
H