Trang chủ » Tin Tức » TIN CÔNG TY

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thứ hai - 28/04/2014 09:57
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
HIGHWAY ENGINEERING CONSULTANT JOINT  STOCK COMPANY –  HECO
Quyết định thành lập: Số 2131/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2006
của Bộ Giao thông vận tải.
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100108078  ngày 14/6/2012.
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
Địa chỉ trụ sở công ty: Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04 35114714.
Fax: 04 35111249
      Số: 280 /BB - ĐHĐCĐ                                                                           Hà Nội, ngày  25  tháng  4 năm  2014
 
 
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ.

 
   
  
I. PHẦN CHUNG:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính.
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ có trụ sở chính tại ngõ 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108078 cấp ngày 16/4/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, thành phố Hà Nội.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP TVTK Đường bộ được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường nhà Văn hoá - Thể thao Tổng công ty TVTK GTVT, ngõ 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Chương trình và nội dung Đại hội.
Căn cứ Biên bản số 205/2014/BB -HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013, chương trình nội dung bao gồm:
(1). Báo cáo của HĐQT về công tác SXKD năm 2013 và kế hoạch công tác SXKD năm 2014;
(2). Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
(3). Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014;
(4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và điều hành Ban giám đốc năm 2013;
(5). Trình nhân sự và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị khoá II, nhiệm kỳ 2012-2016.
(6). Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty CP TVTK Đường bộ.
4. Ban tổ chức giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:
 1. Ông Lê Ngọc Thanh             – P.Phòng Địa chất, cổ đông của Cty         Trưởng ban.
 2. Ông Đặng Vũ Tuấn  –  TV BKS, cổ đông của Cty                                  Ủy viên.
 3. Ông Dương Ngọc Hiền        - Cổ đông của Công ty                                Ủy viên.
 4. Bà Trần Thị Bích Thủy          - Cổ đông của Công ty                                Ủy viên.
5. Đoàn Chủ tịch, thư ký và đại biểu tham dự Đại hội.
 • Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:
 1. Ông Bùi Văn Tòng                  – Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Hoàng Văn Thọ               – TV HĐQT/GĐCty.
   3) Ông Phạm Duy Khôi                - Thành viên HĐQT/PGĐCty.
 • Chủ toạ: Ông Bùi Văn Tòng     – Chủ tịch HĐQT.
 • Thư ký: Ông Vũ Thanh Tịnh    – Cổ đông của Công ty.
 • Đến dự với Đại hội là Đại diện cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ của công ty:
1). Ông Bùi Doãn Toản             - Chủ tịch HĐTV.
2). Ông Hoàng Tiến Bảo            - Trưởng phòng TCCB-LĐ Tổng công ty.
II. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:
1. Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì điều hành Đại hội.
 • Thông qua chương trình Đại hội.
 • Thông qua Quy định làm việc của Đại hội.
 • Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Lê Hoàng Hà           – Cổ đông của Công ty                    Trưởng ban.
 2. Ông Dương Ngọc Hiền - Cổ đông của Công ty                      Ủy viên.
 3. Ông Ngô Văn Hùng        - Cổ đông của Công ty                     Ủy viên.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả.
 • Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập theo Sổ đăng ký cổ đông: 243 cổ đông.
 • Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.155.000 cổ phần.
 • Số cổ đông có mặt tại Đại hội là 136 cổ đông, sở hữu 891.660 cổ phần, chiếm 77,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 • Số cổ đông vắng mặt lúc biểu quyết nhưng đã có văn bản ủy quyền đại diện hợp lệ là 34 cổ đông, sở hữu 89.060 cổ phần chiếm 7,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 • Số cổ đông vắng mặt lúc biểu quyết nhưng không có văn bản ủy quyền đại diện hợp lệ là 73 cổ đông, sở hữu 174.280 cổ phần chiếm 15,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội là 170 cổ đông, sở hữu 980.720 cổ phần, tương ứng với 84,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Điều 101, Điều 102 và Điều 103 của Luật Doanh nghiệp và Điều 21 – Chương IV Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường Bộ, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP TVTK Đường bộ đủ điều kiện tiến hành.
3. Các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
3.1) Ông Bùi Văn Tòng CT HĐQT Công ty đọc:
 • Báo cáo của HĐQT về công tác SXKD năm 2013 và kế hoạch công tác SXKD năm 2014;
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
 • Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014.
3.2) Ông Nguyễn Hoạch Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát đọc:
Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và điều hành Ban Giám đốc năm 2013;
4. Các ý kiến thảo luận chính tại Đại hội.
 • Đại hội đánh giá cao về kết quả hoạt động và điều hành của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2013, mặc dù trong năm với tình hình kinh tế khó khăn chung của toàn ngành GTVT song Công ty vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác SXKD.
 • Năm 2014 là năm được dự đoán vẫn tiếp tục khó khăn về nguồn vốn đầu tư cho ngành GTVT, để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2014, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo trong công tác điều hành hơn nữa.
5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung sau:
(5.1). Biểu quyết (bằng giơ tay) thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban giám đốc năm 2013.
 • Số cổ đông biểu quyết tán thành là 170/170 cổ đông, đạt 100% (so với tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền).
 • Số cổ đông biểu quyết không tán thành là 0 (không) cổ đông, chiếm 0%.
 • Số cổ đông không có ý kiến là 0 (không) cổ đông, chiếm 0%.
(5.2). Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:
 1. Báo cáo tài chính năm 2013:
 1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 74.500.000.000 đ, đạt 102 %  so KH năm 2013;
 2. Tổng doanh thu:                        62.013.172.785 đ, đạt 100,02 %  so KH năm 2013;
 3. Lợi nhuận trước thuế:                4.620.215.088 đ;
 4. Số phải nộp thuế TNDN:           1.486.170.378 đ;
 5. Số đã nộp thuế TNDN:              1.486.170.378 đ;
 6. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 34,4%;
 7. Lao động bình quân:   194 người;
 8. NSLĐ bình quân/người/tháng: 32.001.718 đ;
 9. Thu nhập bình quân/người/tháng:  10.427.490 đ;
  1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
 1. Tổng lợi nhuận trước thuế:                           4.620.215.088 đ;
 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:          1.486.170.378 đ;
 3. Cổ tức của mỗi cổ phần phổ thông:1550đ;
 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN:               3.134.044.710 đ;
 5. Tổng số tiền phải trả cổ tức:             1.790.250.000 đ, chiếm 57,12 % tổng LNST;
     Trong đó: + Cổ đông là Tổng Công ty TVTK GTVT: 913.027.500 đ.
                        + Cổ đông khác:                                              877.222.500 đ.
 1. Trích Quỹ dự phòng tài chính:            157.000.000 đ, chiếm 5,0 % tổng LNST;
 2. Trích Quỹ Đầu tư phát triển:              306.794.710 đ, chiếm 9,78 % tổng LNST;
 3. Trích Quỹ phúc lợi và Khen thưởng:   800.000.000 đ, chiếm 25,52 % tổng LNST;
 4. Trích Quỹ thưởng Ban QLĐH:            80.000.000 đ, chiếm 2,55% tổng LNST.
 • Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.044.540 cổ phần (CP), đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 • Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm 0%.
 • Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần (CP), chiếm 0%.
(5.3). Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2014, cụ thể như sau.
 1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 66.000.000.000 đ;
 2. Tổng doanh thu:                             56.000.000.000 đ;
 3. Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu tăng so với năm 2013;
 4. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: Phấn đấu cao hơn so với năm 2013;
 5. Đầu tư, đổi mới trang thiết bị: Phấn đấu đạt tỷ lệ 1-4% doanh thu;
 6. Lao động bình quân:   194       người;
 1. NSLĐ bình quân/người/tháng: 28.350.515đ;
 1. Thu nhập bình quân/người/tháng:  10.100.000đ;
 2. Cổ tức của mỗi cổ phần phổ thông: 1550 đ.
 • Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.044.540 cổ phần (CP), đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 • Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 (không) cổ phần (CP), chiếm 0 %.
 • Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 (không) cổ phần (CP), chiếm 0 %.
(5.4). Biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014, cụ thể như sau:
 1. Tổng mức thù lao năm 2013 của HĐQT, Ban kiểm soát là: 79.792.000đ.
 2. Tổng mức thù lao dự kiến năm 2014 của HĐQT, Ban kiểm soát là: 103.956.000đ.
 • Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.044.540 cổ phần (CP), đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 • Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 (không) cổ phần (CP), chiếm 0%.
 • Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần (CP), chiếm 0%.
(5. 5). Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị khoá II, nhiệm  kỳ 2012-2016.
(5.5.1). Trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT khoá II, nhiệm kỳ 2012-2016.
Ông Bùi Văn Tòng:
 • Đọc đơn xin thôi là thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước.
 • Đọc ý kiến đề cử của Tổng công ty TVTK GTVT là cổ đông sở hữu 589.050 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty CP TVTK Đường bộ đề cử cử ông Lê Ngọc Thanh để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào HĐQT khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016.
(5.5.2). Biểu quyết (bằng giơ tay) chốt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT khoá II, nhiệm kỳ 2012-2016.
 • Số cổ đông biểu quyết tán thành là 170/170 cổ đông, đạt 100% (so với tổng số cổ đông dự họp và đại diện theo ủy quyền).
 • Số cổ đông biểu quyết không tán thành là 0 (không) cổ đông, chiếm 0 %.
 • Số cổ đông không có ý kiến là 0 (không) cổ đông, chiếm 0 %.
(5.5.3). Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT khoá II, nhiệm kỳ 2012-2016.
 • Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.029.840 cổ phần (CP), đạt 98,59% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 • Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm 0 %.
 • Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1000 cổ phần (CP), chiếm 0,1%.
Theo Điều 23 Điều lệ Công ty, ông Lê Ngọc Thanh đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị khoá II, nhiệm kỳ 2012-2016.
(5.6). Biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty CP TVTK Đường bộ.
 • Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.040.740 cổ phần (CP), đạt 99,64% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
 • Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 (không) cổ phần (CP), chiếm 0 %.
 • Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3800 cổ phần (CP), chiếm 0,36%.
6. Ông Vũ Thanh Tịnh – Thư ký Đại hội, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Toàn thể cổ đông dự họp đã biểu quyết (bằng giơ tay) thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP TVTK Đường bộ với kết quả như sau: 170/170 (đạt 100 %) cổ đông biểu quyết tán thành; cổ đông không tán thành 0 (không), chiếm 0 %; cổ đông không có ý kiến 0 (không), chiếm 0 %.
Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014.
Biên bản này lưu tại Công ty CP TVTK Đường bộ và gửi cho các cổ đông của công ty.
 

                                       
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 198

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 168


Hôm nayHôm nay : 19666

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 761403

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23904433

Địa điểm công ty


Xem Công ty cổ phần TVTK Đường bộ (HECO) ở bản đồ lớn hơn