Trang chủ » Tin Tức » TIN CÔNG TY

Nghị quyết Của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thứ hai - 28/04/2014 10:25
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
HIGHWAY ENGINEERING CONSULTANT JOINT  STOCK COMPANY – HECO
 
Quyết định thành lập: Số 2131/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2006
của Bộ Giao thụng vận tải.
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100108078 ngày 14/6/2012.
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội.
Địa chỉ trụ sở công ty: Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04 35114714.
Fax: 04 35111249.
      Số: 281 /NQ - ĐHĐCĐ                                                                    Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm  2014
 
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

 
Căn cứ:

 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số: 280/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ.
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc (biểu quyết bằng giơ tay) với 170/170 cổ đông biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền.
Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc gia VIA và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với 1.044.540 cổ phần (CP) biểu quyết tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp, cụ thể như sau:
 1. Báo cáo tài chính năm 2013:
 1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 74.500.000.000đ, đạt 102%  so KH năm 2013;
 2. Tổng doanh thu:            62.013.172.785 đ, đạt 100,02%  so KH năm 2013;
 3. Lợi nhuận trước thuế:                4.620.215.088 đ;
 4. Số phải nộp thuế TNDN:           1.486.170.378 đ;
 5. Số đã nộp thuế TNDN:              1.486.170.378 đ;
 6. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 34,4%;
 7. Lao động bình quân:   194 người;
 8. NSLĐ bình quân/người/tháng: 32.001.718 đ;
 9. Thu nhập bình quân/người/tháng:  10.427.490 đ;
1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
 1. Tổng lợi nhuận trước thuế:                                     4.620.215.088 đ;
 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:                    1.486.170.378 đ;
 3. Cổ tức của mỗi cổ phần phổ thông:           1550đ;
 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN:                         3.134.044.710 đ;
 5. Tổng số tiền phải trả cổ tức: 1.790.250.000 đ, chiếm 57,12% tổng LNST;
      Trong đó: + Cổ đông là Tổng Công ty TVTK GTVT: 913.027.500 đ.
                        + Cổ đông khác:                                              877.222.500 đ.
 1. Trích Quỹ dự phòng tài chính:       157.000.000 đ, chiếm 5,0% tổng LNST;
 2. Trích Quỹ Đầu tư phát triển:     306.794.710 đ, chiếm 9,78% tổng LNST;
 3. Trích Quỹ phúc lợi và Khen thưởng: 800.000.000 đ, chiếm 25,52% tổng LNST;
 4. Trích Quỹ thưởng Ban QLĐH:            80.000.000 đ, chiếm 2,55% tổng LNST.
Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 bằng 1.044.540 cổ phần (CP) biểu quyết tán thành, tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ dông dự họp, cụ thể như sau:
 1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 66.000.000.000 đ;
 2. Tổng doanh thu:                             56.000.000.000 đ;
 3. Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu tăng so với năm 2013;
 4. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: Phấn đấu cao hơn so với năm 2013;
 5. Đầu tư, đổi mới trang thiết bị: Phấn đấu đạt tỷ lệ 1-4% doanh thu;
 6. Lao động bình quân:  194  người;
 7. NSLĐ bình quân/người/tháng: 28.350.515đ;
 8. Thu nhập bình quân/người/tháng: 10.100.000đ;
 9. Cổ tức của mỗi cổ phần phổ thông: 1550 đ.
Điều 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014 bằng 1.044.540 cổ phần (CP) biểu quyết tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp, cụ thể như sau:
 1. Tổng mức thù lao năm 2013 của HĐQT, Ban kiểm soát là: 79.792.000đ.
 2. Tổng mức thù lao dự kiến năm 2014 của HĐQT, Ban kiểm soát là: 103.956.000đ.
 
Điều 5: Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016 (biểu quyết bằng giơ tay) với 170/170 cổ đông biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền.
Điều 6: Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT khóa II, nhiệm kỳ 2012-2016. Kết quả trúng cử là ông Lê Ngọc Thanh với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.029.840 cổ phần (CP), đạt 98,59% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty CP TVTK Đường bộ bằng 1.040.740 cổ phần (CP) biểu quyết tán thành, tương ứng với 99,64% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ dông dự họp, cụ thể như sau: (Có phụ lục gửi kèm)
Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP TVTK Đường bộ Quyết nghị những nội dung đã nêu trên. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện, giám sát theo quy định hiện hành.
 
Nơi nhận:
 • HĐTVT Tổng Cty (b/c);
 • HĐQT Công ty;
 • BKS Cty;
 • Cổ đông là tổ chức, cá nhân;.
 • Lưu: VP HĐQT.


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
( Phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 281/NQ - ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2014)
 
TT TRONG ĐIỀU LỆ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO
1 Các căn cứ:
 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội  nước Cộng hòa xã hội  chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
 • Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
 • Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư số 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004.
 • Quyết định số 2131/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty tư vấn thiết kế Đường bộ, đơn vị thành viên của Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải thành Công ty cổ phần.
 
 
Các căn cứ:
-Bỏ:
- Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư số 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004.
 
Bổ xung:
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP – Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Thông tư số: 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ tài chính v/v: Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty Đại chúng.
- Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012  của Bộ taì chính  v/v : Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
 
 
 
Vì đây là điều lệ bổ xung sau khi đã Cổ phần hóa được 7 năm
 
 
 
 
 
 

 
 
Bổ xung các Luật; Nghị định; Thông tư hiện hành
2 Điều 2. Trụ sở và địa bàn hoạt động Điều 2. Trụ sở và địa bàn hoạt động
Cập nhật lại địa chỉ, điện thoại.
Chuẩn xác lại khi cho đúng với hiện tại.
3 Điều 3:Mục đích, hình thức và ngành nghề kinh doanh
Khoản 3 : Ngành nghề kinh doanh
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và kiểm định chất lượng công trình giao thông, theo ngành nghề đăng ký kinh doanh chủ yếu:
Theo giấy đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 28/12/2006
Bổ xung thêm ngành nghề:
a.Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và kiểm định chất lượng công trình giao thông, theo ngành nghề đăng ký kinh doanh chủ yếu:
(Theo giấy đăng ký  kinh doanh ngày 14/6/2012)
Bỏ:Sửa chữa thiết bị quang học
b.Tập trung phát triển chuyên ngành của Công ty về hạ tầng Giao thông vận tải.
Thay đổi giấy đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 14/06/2012 có bổ xung một số nghành nghề.
 
 
 
 
4 Điều 7. Quyền của Công ty
Khoản 4.
Kinh doanh các ngành nghề được nhà nước cho phép.
Điều 7. Quyền của Công ty
Khoản 4
Kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
 
 
Phù hợp với Điều 7, khoản 1-Luật doanh nghiệp.
 
Khoản 14.
 Được Hưởng các chế độ ưu đãi về thuế khi chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định của nhà nước.
 
Khoản 14.
 
Đề nghị bỏ
 
 
Đã hết thời hạn được ưu đãi
5 Điều 8.   Nghĩa vụ của Công ty
Khoản 6:
Thực hiện các chế độ, quy định về quản lý vốn, tài sản; báo cáo thống kê; kế toán; báo cáo định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cổ đông trong Công ty; Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo; Thực hiện chế độ báo cáo tài chính đối với Công ty mẹ (Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải).
 
Điều 8.   Nghĩa vụ của Công ty
Khoản 6:
Thực hiện các chế độ, quy định về quản lý vốn, tài sản; báo cáo thống kê; kế toán; báo cáo định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cổ đông trong Công ty; Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo; Thực hiện chế độ báo cáo tài chính đối với Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải- CTCP
 
 
Công ty mẹ đã cổ phần
6 Điều 9
Khoản 3 : Cơ cấu vốn theo sở hữu

 • Vốn thuộc sở hữu của Nhà nước do Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải quản lý là 5.890.500.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.
 
Vốn thuộc sở hữu của Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải- CTCP (Cổ đông là tổ chức)  là 5.890.500.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.
 
 
 
Công ty mẹ Cổ phần hóa
7 Điều 13: Chào bán cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, thừa kế cổ phần
Khỏan 2. Chuyển nhượng cổ phần
Điểm a.
Cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, trong thời hạnđương nhiệm không được chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng sau một năm kể từ khi thôi giữ chức danh trên.
Điều 13: Chào bán cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, thừa kế cổ phần
Khỏan 2. Chuyển nhượng cổ phần
 
Điểm  a :Bỏ
 
Phù hợp với Điều 84. Khoản 5 của luật doanh nghiệp và Điều 10. Khỏan 2.-của điều lệ
 Điểm : b,c
 1. Cổ phần mua theo giá đấu giá được tự do chuyển nhượng và được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi Công ty xác nhận số cổ phần đã chuyển nhượng vào sổ đăng ký cổ đông và cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho người nhận chuyển nhượng. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đã chuyển nhượng của người chuyển nhượng sẽ bị hủy bỏ.
 2.  Cổ phần người lao động trong Công ty được mua lần đầu theo giá ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng cổ phần này phải có lý do chính đáng và được Hội đồng quản trị chấp thuận. Trong thời gian ba mươi ngày kể từ khi nhận được đơn của cổ đông xin chuyển nhượng, Hội đồng quản trị phải xem xét và giải quyết việc chuyển nhượng. Trường hợp không chấp nhận việc chuyển nhượng thì Hội đồng quản trị phải thông báo cho cổ đông đó lý do không chấp nhận.
Sau thời hạn ba năm kể từ khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạn chế nêu trên được bãi bỏ.
 
Viết gọn lại – nhập b,c là một
b. Cổ phần của cổ đông được tự do chuyển nhượng và được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi Công ty xác nhận số cổ phần đã chuyển nhượng vào sổ đăng ký cổ đông và cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho người nhận chuyển nhượng. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đã chuyển nhượng của người chuyển nhượng sẽ bị hủy bỏ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điểm c của  điều 13 khoản 2 đã Hết thời gian bị hạn chế nên viết gộp mục b, c là một.
 
 
 
 
 
8 Điều 15: Quy định chung về cổ đông, cổ đông sáng lập
Khoản 1:
Điểm a): Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải là cổ đông sáng lập và là cổ đông giữ quyền chi phối, thực hiện việc quản lý cổ phần thông qua người đại diện phần vốn của Tông công ty do hội đồng quản trị của Tổng công ty quyết định bằng văn bản.
Điều 15: Quy định chung về cổ đông, cổ đông sáng lập
Khoản 1:
Điểm a): Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP  là cổ đông  giữ quyền chi phối, thực hiện việc quản lý cổ phần thông qua người đại diện phần vốn của Tông công ty do Hội đồng quản trị của Tổng công ty quyết định bằng văn bản
Phù hợp với Điều 84. Khoản 5 của luật doanh nghiệp
9 Điều 19:Thẩm quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông
 Khoản:  9
Mời họp, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 99, Điều 100 của Luật doanh nghiệp.
Điều 19:Thẩm quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông
 Khoản:  9
Mời họp, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 99, Điều 100 của Luật doanh nghiệp và Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC, ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính.

   
-Công ty phải hoạt động theo luật doanh nghiệp; đồng thời Công ty là công ty đại chúng nên  phải hoạt động theo Luật chứng khoán.
 
10 Điêu 26  Hội đồng quản trị
Khoản 2:Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
 
e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Điều lệ này;
 
Điêu 26  Hội đồng quản trị
Khoản 2:Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
e.Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Điều lệ này;
 
Phù hợp với khoản 1, điều 14 trong điều lệ do in ấn nhầm
 
11 Điều : 27 Tiêu chuẩn và thành viên Hội đồng quản trị
Khoản 2 :
 
 
Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5%tổng số cổ phần, hoặc  ntgười khác có trình độ đại học trở lên, có bảy năm kinh nghiệm và có hiểu biết sâu về Tư vấn khảo sát thiết kế các công trình giao thông, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
Điều : 27 Tiêu chuẩn và thành viên Hội đồng quản trị
Khoản : 2
Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5%tổng số cổ phần phổ thông, hoặc người khác có trình độ chuyên  môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
Điều chỉnh lại cho phù hợp với Điều 110 khoản 1 mục b)
Của Luật doanh nghiệp 2005.
12 Điều 28 : Nhiệm kỳ, số lượng và quyền hạn được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT
 
Điều 28 : Nhiệm kỳ, số lượng và quyền hạn được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT
Bổ xung Khoản 5:
Hội đồng quản trị phaỉ có ít nhất 1/3 thành viên không tham gia điều hành công ty.
------------------------------------------------
Điều chỉnh tên khoản 5, trong Điều 28 –Điều lệ thành Khoản 6
 
Theo khoản 2   Điều 11 TT121/2012/ TT- BTC
Ngày 26/7/2012
 
 
 
 
-----------------
Do bổ xung khoản 5 ở trên
13 Điều 29 Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khoản 1:Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc Công ty.
 
Điều 29 Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khoản 1:Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị.
----------------------------------
Bổ xung
Khoản 2:
Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốcđiều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
------------------------------------------
Chuyển khoản 2 cũ thành khoản  3 mới
--------------------------------------
Chuyển khoản 3 cũ thành khoản  4 mới
 
Điều 10 –khoản 3TT121/2012/TT- BTC
Ngày 26/7/2012

Quản trị Công ty Đại chúng)
 
 
 
14 Điều 39:  Ban kiểm soát
 
Điều 39 Ban kiểm soát
 Bổ xung Khoản 4
4.. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán; hoặc am hiểu về kế toán  doanh nghiệp.
Theo Điều 19 Mục 2 TT121/2012/TT-BTC
Ngày 26/7/2012
 
15 Điều 47: Chế độ kế toán, kiểm toán
Khoản : 1
 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày Công ty được chính thức hoạt động và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007.
 
Điều 47 Chế độ kế toán, kiểm toán
Khoản 1
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 
 
 
Chúng ta đã cổ phần hóa được 7 năm
 
16 Điều 54:   Đăng ký hoạt động, con dấu và điều khoản thi hành của Điều lệ Công ty
Khoản  3:
Bản Điều lệ này gồm 9 chương 54 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ thông qua ngày 15 tháng  12 năm 2006, được đăng ký và gửi tới các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền gồm: 
-01 bản nộp tại Phòng công chứng nhà nước, thành phố Hà nội;
-02 bản nộp tại Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải;
-05 bản đăng ký tại các cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội;
-02 bản lưu giữ tại Công ty.
Các trích dẫn hay bản sao Điều lệ phải có chữ ký của  Chủ tịch Hội đồng quản trị mới có giá trị.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
Khoản 4:Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty, Chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật mà khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định đã đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.
 
 
Điều 54   Đăng ký hoạt động, con dấu và điều khoản thi hành của Điều lệ Công ty
Khoản  3:
Bản Điều lệ này gồm 9 chương 54 điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014, được đăng ký và gửi tới các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền gồm: 
01 bản nộp tại Phòng công chứng nhà nước, thành phố Hà nội;
-02 bản nộp tại Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải- CTCP;
-05 bản đăng ký tại các cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội;
-02 bản lưu giữ tại Công ty.
 
Các trích dẫn hay bản sao Điều lệ phải có chữ ký của  Chủ tịch Hội đồng quản trị mới có giá trị.
------------------------------------------
Khoản 4: Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty, Chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật mà khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.
 
 
 
Chúng ta đã điều chỉnh, BX và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------
Do lỗi trong in ấn
( Thay “đã” bằng “đó”.
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 199

Máy chủ tìm kiếm : 40

Khách viếng thăm : 159


Hôm nayHôm nay : 23168

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 764905

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23907935

Địa điểm công ty


Xem Công ty cổ phần TVTK Đường bộ (HECO) ở bản đồ lớn hơn